ОБЩИ УСЛОВИЯ

  1. Информация за интернет страницата, предмет
  2. Ограничения в отговорността и липса на гаранции
  3. Интелектуална собственост
  4. Разни
  5. Защита на личните данни и кукита (cookies)

 

 

  1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, ПРЕДМЕТ

 

         Интернет уебсайта https://junior-angin.online/ /наричан по-долу за краткост „нашият сайт“/ принадлежи на „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД /наричано по-долу за краткост „ФЬОНИКС“ или „ние“/, ЕИК 203283623, ул. „Околовръстен път“ 199А, п.к. 1700, София, тел: + 359 2 9658 100, факс: + 359 2 9658 172.    

 

Моля прочетете настоящите Общи условия, преди да използвате нашия сайт. Те уреждат взаимоотношенията между ФЬОНИКС от една страна и посетителите на сайта от друга страна.

С натискането на всеки един обект разположен на https://junior-angin.online/ с изключение на линка към настоящите Общи условия, посетителите приемат да спазват настоящите Общи условия. Моля при несъгласие с Общите условия да преустановите използването на сайта.

 

  1. ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТГОВОРНОСТТА И ЛИПСА НА ГАРАНЦИИ

 

ФЬОНИКС не носи отговорност за загуби или щети претърпени от посетителите или други лица, породени от използването на този сайт, както и от невъзможността за използването му, в т.ч. и информацията, публикувана в него. ФЬОНИКС не предоставя гаранции относно точността, изчерпателността и актуалността на материалите публикувани на сайта.

 

В случай, че на сайта се съдържат каквито и да е препратки към сайтове на трети лица, ние не носим отговорност за информацията, съдържаща се в тях.

 

Настоящите условия не изключват или ограничават отговорността на дружеството, която не може да се изключи или ограничи съгласно действащото законодателство.

 

  1. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБТСВЕНОСТ

 

Съдържанието на нашия сайт, в т.ч. но не само графични изображения, публикувани текстове, снимков материал и др. е собственост на ФЬОНИКС и/или негови търговски партньори и е предмет на защита от действащото законодателство, в това число правата върху търговски марки, авторски права, права на интелектуална собственост и др.

Забранено е копирането, промяната, изтеглянето, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание на материали от сайта в каквато и да е форма и без предварителното писмено съгласие на ФЬОНИКС.

  1. РАЗНИ

Тези общи условия са приети с решение на управителите на ФЬОНИКС от 27.09.2023 г. и влизат в сила, считано от 16.08.2023 г., ако посетителя не ги приема, той/тя следва незабавно да преустанови посещението си на нашия сайт с цел.

ФЬОНИКС си запазва правото да премахва съдържание, което е противозаконно, невярно, обидно, противоречи на морала и добрите нрави, подканва към и/или разпространява насилие, омраза, съдържа неприлични изрази, фрази или знаци или е в нарушение на разпоредбите на настоящите Общи условия.

 

За всички неуредени в тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

 

  1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И КУКИТА (COOKIES)

 

При и по повод на ползването на нашия сайт , моля запознайте се с Политиката за защита на лични данни и кукита (cookies).

 

ФЬОНИКС има право да събира, обработва и съхранява лични данни на поситители, при съблюдаване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета и на Закона за защита на личните данни. Условията, при които ФЬОНИКС обработва и защитава тези лични данни, включително обема данни, целите и средствата за обработването им, съответните мерки за защита, лицата, на които може да ги разкрива и реда за това са уредени в Политиката за защита на лични данни и кукита (cookies).